ورود |
 
  
تاریخ ایجاد: سه شنبه 16 فروردین 1392 تعداد بازدید: 1442 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
قدم به قدم با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین (ع) - ( بخش ششم )


بنام خالق هستی بخش


این اثر از کتاب مقتل عزیز زهراء حسین  ( ع ) تالیف شیخ سعید رسولی میباشد.

 

دنباله قسمت قبل ( آرشیو )

 

                                           

                                                                              حدیث سیزدهم:  

وهمچنین در کتاب مذکور گوید در روایت آمده است که ((حسین علیه السلام)) بر برادرش حسن علیه السلام  داخل شد چوناو را دید بگریست

 آن حضرت ای ابا عبد الله از چهگریه می کنی؟گفت :از آن چه با تو می کنند حسن (علیه السلام ) گفت آنچه برسر من می آیدزهری است که تو

بدان کشته می شوم وروزی مانند نیست که سی هزار تن بر گرد توآیند  وهمه ادعا کنند از امت جد ما هستند پس بر کشتن وریختن خون تو وهتک

 حرم و اسیرکردن زنان و فرزندان و فرزندان تاراج بار وبنه اجتماع کنند در این حال لعنت بربنی امیهنازل شود وآسمان خون ببارد وهمه چیز بر

توبگرید حتی وحشیان بیابانها ماهیان در دریاها

حدیث چهاردهم:

 ابن قولویه به اسنادش از حمابن عثمان از ابی عبد الله روایت کرده استکه : ((آن شب که نبی صل الله علیه وآله را به آسمان بردند به او گفتند

خدای تعالی تو را در سه چیز امتحان می کند تا صبرتورا بداندگفت من امر تو را گردن نهم ای پرور دگار توانایی بر صبر ندارم مگر به توفیقتو

،پس آن سه چیز کدام است؟گفته شد اول آنها گرسنگیاست و این که اهل حاجت را برخود وخاندان خود مقدم دارید.گفتپذیرفتم ای پرور دگار

 حکم توراو گردن نهادم و توفیق صبر از جانب توست اما دومی پس تکذیب و ترس شدید و بذل جان در راه من و جنگ با اهل کفر با مال وجان و

صبر بر آزاری که از آنها و اهل نفاق برتو رسد ورنجو زخم در جنگ گفت: ای پرور دگار پذیرفتم وپسندیدم و حکم تو را گردن نهادم و توفیق و

و صبراز جانب توست . اماسیم  پسآنچه خاندان تورا پس از تو رسد از قتل ،اما برادرت پس دشنام ودرشتی و سرزنش بیند ومحروم شود وسختی

و ستم کشد و آخر به قتل رسد  ای پروردگار تسلیم نمودم وپذیرفتم.از تو است توفیق صبراما دخترت،ومصائباو را خبر داد تا اینکه  گفت : دوپسر

 آرد از برادرت یکی ازآنها بهخیانت و حیله کشته و جامعه های او را بربایند و طعن زنند به خنجر و این کارها امتتو کنند پذیرفتم ای پرور دگار

انا لله وانا علیه راجعون وتسلیم نمودم و توفیق صبر از جانب تواست  اما پسر دیگرش پس امت تو او را به جهاد خوانند.وآنگاهاو را به زاری بکشند

وهم فرزندان و هر کس از خاندان او باشند حرم اورا تاراج کنند پس از من یاری جوید وقضای من به شهادت اوست او وکسانی که با او هستند

گذشته است و کشته شدن او حجت است واهل آسمانها وزمینهابراو گریه کنند از جزع  ،وفرشتگان که نصرت اورا در نیافتند هم گریه _

 کنندگانآنگاه از صلب او مرد بیرون آورم وبه او تورا یاری کنم وشبح او نزد من است زیر عرش مترجم گوید : این حدیث که فضیلت گریه بر آن

مظلوم بگذشت حجتی است روشن برآنها که نور خدارا خاموش خواهند(( ویابی الله الا یتم نوره ولو کرهالکافرون))و راستی چنان است که هر کس

بگر ید وبگریاند و یا خویش را گریان نماید بهشتاو را واجب شود که گریه نشانه محبت است ومحبت ناشی از ایمان و معرفتو هیچ عمل آن پایه

ندارد که ایمان جای دل است  و مصدر اعمال وجوارح وایمان و محبت چون پیکر بیروح است)) . ((

حدیث پانزدهم :

 (کامل) محمد بن رزاز از محمد بن حسین بن ابی الخطاب واحمد بن حسین بن علیبن فضال از پدرش مروان بن مسلم از یزید بن معاویه العجلی

نقل کرده که گفت : محضر امام صادق (علیه السلام) عرض کردم:ای پسر رسولخدا خبر دهید به من از اسماعیل که حق تعال در کتاب خودش از

او یاد کرده و فرموده: ((واذکر فی الکتاباسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا )) آیا مقصود او از اسماعیل بنابراهیم علیه السلام  است

 آنچه چه آن مردم   این طورمی پندارند که وی اسماعیل بن ابراهیم می باشد امام علیه السلام فرمود اسماعیل پیش از حضرت ابراهیم از دنیا رفت

وجناب ابراهیم علیه السلا م حجت قائم حق تعالی  وصاحب شریعت بود و ذلک اسماعیل با چنبن موقعیتیبه جانب چه کسی می توانست مبعوث

باشد؟ راوی گوید(( محضر مبارکش عرض کردم پس اسماعیل درآیه مذکور چه کسیبوده؟)) حضرت فرمودند: ((وی اسماعیل بن حز قیل پیغمبر

می باشد که خدا وند متعال او ا به قومش مبعوث کرد .آنها وی را تکذیب کردندوکشتند وسپس پوست وی را کندند پس خداوند به ایشان غضب نمود

وسطاطائیل را که فرشته عذاب است بر او نازل کرد و فرشته عرض کرد ای اسماعیلمن سطاطا ئیل بوده که فرشته عذاب می باشم پرور دگار

من را نزد شما فرستاده تا قوم شما را به انواع عذابها معذب نمایم در صورتیکهبخواهی ایشان را به بلا وگرفتاری مبتلا سازم.اسماعیل به او فرمود

 (( به این امر نیازی ندارم)) )) پس حق تعالی وحی فرستادای اسمائیل حاجت تو چیست ؟عرض کرد :((پرور دگارا از بندگانت عهد میثاق گرفتی

که تو را رب و پرور دگار دانسته و حضرت محمد علیهالسلام را پیغمبر واوصیاء گرامش را ولی بدانند وبهترین مخلوقاتت  خبر دادی که امتش با

حسین بن علی بعد از پیامبر چه خواهند نمود وبه حسینعلیه السلام وعده دادی که به دنیا برگردانده می شود تا خودش از آن قوم جفا کار انتقام

 بگیرد وحاجت من به تو ای پرور دگارم آن است که من را به دنیا برگر دانی.پس حق تعالی به اسماعیلبن حزقیل وعده داد او را با حسین به دنیا

برگرداند

حدیث شانزدهم :

   (کامل الزیارات) ابوالحسن محمد بن عبد الله بن علی الناقد می گوید:ابو هرون عیسی از ابی الاشهب جعفر بن حیان از خالد ربعی نقل نمود و        

 گفت : کسیکه از کعب شنیده بود گفت: اولین کسی که قاتل حسین بن علی علیه السلام را لعن نمود حضرتابراهیم خلیل الرحمن بودآن جناب قاتل

حضرت سید الشهداء را لعن نمود و به فرزندانش نیزامر فرمود چنین نمایند واز آنها عهد وپیمان گرفت برآن سپس حضرت موسی بن عمران قاتل

آن جناب را لعن کرد وامتش را به آن مأمور ساخت پساز ایشان حضرت داود قاتل آن حضرت را لعن کرد و به امتش بنی اسرائیل امر نمود که

ایشان نیز لعن کنند وسپس حضرت عیسی به آن مبادرتنمودو بیشترین گفتار آن حضرت این بود که ای بنی اسرائیل قاتل حسین بن علی علیه السلام

را لعنت کنید واگر زمان آن حضرت را درنمودید مبدااو را تنها گذارده و در رکابش حاضر نشوید زیرا کسی که با آن جناب شهید شود همچون

شهید با انبیاء است او روی آورنده است نه پشت کنندهگویا به جایگاه او نظر کرده وآن را می بینم ونیست پیغمبری مگر آنکه کربل را زیارتکرده

وبرآن ایستاده وگفته است تو جایگاه پر خیر بودهدر تو ماه درخشنده و نور افشان دفن می گردد

 

حدیث هفدهم :

     (کامل)حسین علی بن زعفرانی نقل نموده : محمد بن عمر نصیبی از هشام بن سعدحکایت کرد و گفت : اساتید و شیوخ ما به من خبر دادند فرشته

ای که نزدرسول خدا آمد و خبرشهادت حضرت حسین بنعلی علیه السلام را گزارش داد فرشته دریاها بود و شرح آن این است که فرشته های

بهشت بردریا نازل شد وبال هایش را روی سطح آب گسترانیدسپس فریاد بلند زد و گفت : ((ای اهل دریا لباسهای حزن و اندوه بپوشید زیرا فرزند

رسول خدا را سر بریدند سپس از تربت آن حضرت بربالهایشنهاد و به آسمان پر واز کرد و فرشته ای نبود در آسمانها مگر آن را بوئید ودر وی

اثر گذارد و کشندگان آن حضرت و تابعین آنها را لعننمود.

 

حدیث هجدهم :

(کامل الزیارات) محمد بن جعفر بن موسی بن قولویهقمی و علی بن حسین ،جملگی از سعد بن عبد ا للله از احمد بن محد بن عیسیاز علی بن الحکم

،از علی بن حمزه از ابی بصیر از حضرت ابی عبداللهعلیه السلام نقل کرد ه اند که آن جناب فرمودند از روزی که حضرت حسین بن علی علیه

السلام شهید شده اند تا زمانیکه خدا بخواهد یعنیتا روز قیام قائم علیه السلام خداوند هفتاد هزار فرشته را مبعوث فرمود ه با حالی زومیدهو گرفته

هر روز بر حضرتش صلوات فرستاده و طلب رحمت می کنند

 

حدیث نوزدهم :

قولویه از سعد بن عبد الله از حسین بن علی بن عبدالله بن مغیره از عباس بن عامر از ابان از ابو حمزه ثمالی از حضرت ابی عبد الله علیهالسلام

نقل کرده که آن جناب فرمودند : خداوند متعال چهارهزار فرشته برقبر حضرت حسین بن علی علیه السلام موکل قرار داد ه که جملگی ژولیده و

غمگین و گرفته بوده و از طلوع تا صبح تا زمان آفتاب(وقت ظهر ) بر آن جناب می گریند و وقتی ظهر می شود چهار هزار فرشته دیگر به زمین

 فرود آمدهواین چهار هزارنفر به آسمان  می روند و فرشتگانبه زمین آمده وپیوسته می گریند تاصبح طلوع کند

حدیث بیستم :

 قولویه رحمت اللهعلیه السلام از سعد بن عبد الله از محمد بن حسین ، از حسن محبوب از صباح حذاء ، محمدبن مروان از حضرت ابی عبد الله

علیه السلام نقل نموده وی گفت : ((شنیدم آن حضرتمی فرمودند : حسین علیه السلام را زیارت کنید اگر چه درهر سال باش زیرا کسانی که اورا

در هر حالی به حقش عارف بوده اند و آن را انکارندارند زیارت کنند و عوض و پاداشی ندارند مگر بهشت وروزی آنها واسع فراخ بوده و خداوند

منان در دنیا فرج نصیبشان می کند حق تبارک و تعالیجهارهزار فرشته را فرشته موکل قبرحسین بن علی علیه السلام فرمود ه که تمام بر او می

گریند وزائرین حضرت را مشایعت کرده تا به اهل خودبرسانند و اگر مریض شوند آن ها عیادت کرده و هنگامیکه از دنیا روند برسر جنازه آنها

حاضر شده و برایشان  طلب آمرزش و رحمت می نمایند حسن بن عبد الله بنمحمد بن عیسی ،از پدرش،محبوب به اسنادش نظیر همین روایت را

نقل نموده است

حدیث بیست و یکم :

 قولویه از سعد بن عبد الله ،از احمدبن محمد بن عیسی، از پدرش ، سیف بن عمیره، از بکر بن محمد ، از حضرت ابی غبد الله علیه السلام نقل

کرده که آن حضرت فرمودندخداوند متعال هفتاد دهزارفرشته ررابرقبر حسین بن علی علیه السلام موکل ساخته که تمام ژولیده و غمگین و گرفته

بوده و تا روز قیامت برگریسته ونزد قبرآن جناب نمازمی گذارند یک نماز ایشان معادل نماز انسانها می باشد وجالب اینکه ثواب نمازها برایکسی

است که قبر آن حضرت رازیارت می کند

حدیث بیست و دوم :

(کامل ال زیارات) محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش ،از علی بن محمدبن سالم از محمد بن خالد ،از عبد الله بن حماد بصری ،ازعبد الله

بن عبدالرحمن بن اصم نقل کرده که وی گفت : (0ابوعبید بزاز از حریز برای ما نقل کرد که وی به حضرت ابی عبد الله علیه السلام عرض نمود:

فدایت شوم چقدر ماندن شما اهل بیت در این دار فانیکم بوده و چقدر اجل شما نزدیک است .با اینکه تمام خلائق به شما احتیاج دارند.حضرت

فرمودند : هر کدام از ما صحیفه ای داریم که در طولمدت عمر به آنچه نیاز مندیم عمل کنیم در آنثبت و ضبط شده است . پس هرگاه آنچه در

صحیفه نوشته شده منقضی گشت معلوم می شود اجل صاحبصحیفه فرارسیده در این هنگام پیامبر اکرم علیه السلام نزد وی آمده و خبر ارتحالش ا

اعلام نموده واز آنچه نزد خدا برای او هست خبر میدهد و حضرت دامام حسین  علیه السلام نیز صحیفهای را که داده شده بود قرائت فرمودوبرای

آن جناب اموری که باقی مانده منقضی نمی گرددتفسیر گردیده بود لذا آنچه می باید واقع شود واقع گردید وباقی ماندن اشیاییکه به وقوعنپیوست لذا

حضرتش به قتال آن شتافت پس آن اموری که باقی ماندهبودند این بود که فرشتگان از حق تعالی طلب نصرت آن حضرت را کردند وبه ایشان اذن

یاری شد پس لیشان درنگ نمودندوخود را آماده برایقتال  وکارزار کردند تا آن حضرت به شهادت  رسیدند و پس از این واقع فرشتگان به زمین

فرود آمدند یعنی پس از انتطاع مدت عمر آن حضرت وبهشهادت رسیدن آن جناب ووقتی ملائکه این واقعه را دیدن به در گاه الهی عرض کردند

خداوندا ما را به اذن هبوط  و فرود آمدن به زمین را دادی و اجازه نصرت ویاریآن حضرت را اعطاء فرمودی پس وقتی ما به زمین آمدیم که

حضرتش را قبض روح کرده ای ؟ خداوند متعال به ایشانوحی نمودکه ملازم قبر آ« حضرت بوده تا جناب را بینید ووقتی آن  حضرت از قبر

خارج گشت نصرتش نماید و نیز بر او وبر آنچه از شمانسبت به یاری آن حضرت فوت گردیده کنید و تنها گروه فرشتگان هستید که مختص به این

خصیصه گردیده اید که آن جناب را یاری کرده و برمصیبتش گریه نمائید پس فرشتگان به خاطر آنچه از دستشان رفته بود و نتوانسته بودند بهآن

 

محزون واز زوی جزع وحزن برآن جناب گریه درآمدن وهنگامیکهحضرت سید الشهداء از قبر خارج گردیدند این فرشتگان انصار و یارانش می باشند

   حدیث بیست سوم :

قولویه رحمة الله علیه و جماعتی از اساتید ،ازسعدبن عبد الله بن ابی خلف ،ازمحمد بن یحیی معاذی نقل کرد ه اند که وی گفت : حسین بن موسی

اصم از عمرو ،از جابراز حضرت بن علی علیه السلامنقل کرد که آن حضرت فرمودند : هنگامیکه حضرت حسین علیه السلام با افراد نفرات از

مدینه آهنگ خروج نمودند زنان بنی عبد المطلب پیشآمده  برای نوحه سرایی و گریستن اجتماع نمودندامام حسین علیه السلام در میان ایشان راه

می رفتند ومی فرمرمودند:(شمارا به خدا سوگند میدهم که مصیبت خدا ورسولش رانکرده و نوحه سر نداده وآشکار نگریید زنان بنی عبد المطلب

محضر مبارکش عرضه داشتند :پس برای چه کسی نوحه وگریه را ذخیره نماییم امروز مانند روزی استکه در آن رسول خدا صل الله علیه وآله از

دنیا رفتند و ما نند همان روزی است حضرت علی علیهالسلام و فاطمه سلام الله علیها از دنیا رحلت نمودندوهمچون مانند روزی است که رقیهو

زینب و ام کلثوم (دخترانرسول خدا صل الله علیه وآله) ارتحال نمودند فدایت شویم تو را به خدا سوگندکه از مرگ کناره بگبرای دوست خوباناز

اهل قبور) و سپس برخی ازعمه های آن حضرت جلو آمدهدر حالی که می گریست عرض کرد : ای حسین شاهد باش شنیدم صدای جنیا ن راکه

برشما  نوحهسرایی کرده و می گویند:همانا مقتول وکشته شده در سر زمین طف از آل هاشم است که پستترین و ذلیل ترین مردم ازقریش او را

مقتول ساخته است حبیب رسول خدا بد نبود و مصیبتتو بینی ها را بریده وحقیر نموده است .وزنان وبنی عبد المطلب نیز گفتند : (برای حسین

سرور آقای همه است گریه کنید .وبه خاطر شها دتشموی ها سفید شد. . به خاطر شها دتش به زلزله مبتلاشدید،  به خاطر شها دتش ماه گرفته شد

به خاطر شها دتش  افق آسمان در غروب وسحر سرخ گردید .خاطر شها دتش  خور شید شهر ها ونور آن کدر شد و مساکن ومنازل تاروظلمانی

گردید او فرزند فاطمه (سلام الله علیها ) ایست.که از خلائق بشر به مصیبت گرفتار گردید به واسطه شهادت وقتل آن جناب خواری به ما رسیده

وبه سبب آن بینی ها قطع وبه هلاکت افتاده ایم.

حدیث بیست وچهارم :

قولویه رحمة الله علیه از سعدبن عبد الله از یعقوببن یزید از ابراهیم بن عقبه از احمدبن عمروبن مسلم از میثمی نقل کرده که وی گفت : پنجتن از

اهل کوفه به قصد یتری حسین بن علی علیه السلا حرکتکردند.وبه قریه ای رسیدند که به آن شاهی می گفتند پس دونفر یکی پیر ودیگری جوان

جلوی آنها آمده وبه ایشان سلام کردند پیر مرد گفتمن مردی از طائفه جن هستم واین جوان برادر زاده من وما قصد  یاری نمودن به این مظلوم

(یعنی حسین بن علی  علیه السلام) می باشد .پیر مرد جنی سپس به ایشانگفت :(من پیشنهادی دارم) جونی از این پنج نفر در جوابش گفت

:((پیشنهادت چیست؟)) پیر مرد جنی گفت :((پیشنهادماین است که من پرواز کرده وبروم وسپس خبر این گروه را بیاورم.تا شما با بصیرت به

طرف مقصدتان بروید ایشان در  جوابش گفتند : ((خوب پیشنهادی است))  جوابش گفتند : ((خوب پیشنهادی است)) پیر مرد جنییک روز ویک

شب از نظر ایشان غائب بود پس فردای آن روز  ایشان صدایی شنیدند بدون اینکه صاحب آن را ببینند.صدایاین بود به خدا قسم نیامدم نزد شما

مگر آن که خود دیدم ، در زمین طف که سری بریده ودوگونه هایش به خاک آلوده بود.و اطرافش جوانانی افتاده که از حلقومش خون جاری بود

نظیر چراغهایی که تاریکی وظلمت را برطرف کرده اندپیوسته ناقه خود را دواند تا قبل از آنکه ایشان با حوریه های باکره ملاقات کنند مصادف

گردم حسین بن علی السلام چراغی فروزان بود و خدامی داند که من در این گفتار دروغ نمی گویم حسین علیه السلام در غرفه های بهشت مجاور

رسول خدا صل الله ( علیه و آله ) طیّار بوده درحالیکه شادمان و مسرور می باشد . بعضی از جوانان در جواب آن صدا گفتند:( (  برو پس پاینده

و جاوید باد قبری که تو ساکن هستی تا قیامتباران بر آ ن ببارد پیمودم راهی را که تو نیز راهور آن بودی و نوشیدم با کاسه ایکه بسیار فراخ

بود و نیز پیمودم راهی که جوانانی در این راهجان خودشان را تسلیم خدا نموده و از مال و دوستان و خانه هایشان جدا گردیدند.

حدیث بیست وپنجم : 

قولویه رحمة الله علیه و پسرش و علی بن حسین و محمدبن حسن جملگی از احمد بن ادریس بن احمد ،از ابی عبد الله جامورانی از حسن بن علی

بن ابی حمزه ازصندل (صفوان نسخه ب ) از داود بنفرقد نقل کرده اند وی گفت: ((در خانه امام صادق علیه السلام نشسته بودم چشمم به کبوتر

خوانا افتاد که مشغول خواندن بود زیاد می خواند. امام علیه السلام به من نگاه نمودوفرمودند: ای داود میدانی این حیوان چه می گوید؟)) عرض

کردم خیر فدایت شوم . حضرت فرمودند :((قاتلین حسینبنعلی علیه السلام را نفرین می کند.از این حیوان تهیه کنید ودرمنازل خود نگهدارید.))

حدیث بیست وششم :

کامل محمدبن احمد بن ولید وجماعتی از اساتید ،ازسعدبن عبد ا لله از محمد بن عیسی بن عبید ،از صفوان بن یحیی،ازحسین  ابی غندر،از حضرت

ابی عبد الله علیه السلام،وی گفت :شنیدم از امامصادق علیه السلام در باره جغد فرمودند:آیا احدی از شما آ ن را در روز دیده است ؟ محضر

مبارکش عرض شد خیرابدا در روز ظاهر نشدهو تنها درشب یلدا پیدا می گردد.حضرت فرمودند: ((اما این که این حیوان پیوسته در خرابه ها

مسکن گرفته ودر آبادی نمی آید جهتش آن است که وقتیحضرت امام حسین شهیدشدند این حیوان بواسطه قسم برخود حتم نمود که ابدا در آبای

سکنا نکرده ومنزلش تنها در خرابه ها باشد  پس پیوسته درروز صائم وحزین است  تا شب فرا برسد ووقتی شب فرا برسد از ابتداء آنتا صبح

برمصیبت حضرت امام حسین علیه السلام زمزمه نوحه سرایی و مرثیه خوانی می کند                   

 حدیث بیست وهفتم :

کامل حکیم بن داود  بن حکیم از سلمه بن ابی الخطاب از حسین بن علی صاعدبربری که قیم ومتصدی قبر امام رضا (علیه السلام ) بود.نقل کرده

که وی گفت : ((پدرمبرای من نقل نمودو گفت برحضرت  رضا وارد شدم و آن جناب به من فرمود : این جغد رامی بینی ؟ مردم چه می گویند ؟

عرض ردم فدایت شوم آمده ایم که از شما بپرسیم حضرتفرمودند : ((این جغد در عصر جدم رسول خدا صل الله علیه وآله در نزل و قصرها

وخانه ها سکنی داشت هر وقت مردم مشغول خوردن طعامبودند این حیوان پر میزد ودر مقابل ایشان خود را می رسانید و مردم طعام وغذا

جلویش می ریختند واین حیوان طعام خورده واز آب خودرا سیر آب می کرد.وسپس به منزلش برمی گشت ولی هنگامیکه حضرت حسین بن علی

 شهید شدند از شهروآبادی خارج گشت ود خرابه ها و کوهها وبیابانها مکان گرفت و گفت بد امتیشما می باشید پسر دختر پیلامبر خود را کشتید

ومن نسبت به نفس خود از شما در امان نیستم

 حدیث بیست وهشتم :

حسن بن عبد الله ،از پدطش ، از حسن بن محبوب ،ازاز حسین بن بنت ابی حمزه ثمالی ،وی گوید : اوخر حکومت بنی مردان بود که من برای

زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام در حالی که ازاهل شام پنهان می داشتم  از شهر کوفه خارج شدهتا به کربلا رسیدم . پس در جایی مخفی

شدم تا نیمی از شب گذشت سپس از مکان خود بیرون آمدهوبه طرف قبررفتم ووقتی نزدیک شدم مردی به طرف من آمد وگفت : برگرد که ماجور ومثاب

می باشی وتو به قبر دسترسی نداری پس نالان وبا فزعو جزع برگشته تا نزدیک طلوع صبح شد سپس به طرف قبر بازگشته تا نزدیک آن شدم باز همان

شخص به طرف و گفت :. ((ای شخص تو دسترسی به قبرنداری )) به او گفتم خدا سلامتت بداردچرا من به قبر دسترسی ندارم؟ در حالیکه من ازکوفه

به نیت زیارت آن حضرت آمده ام ،بنا براین تقاضادارم بین من قبر حائل نشوی.تا زیارت کرده وسریع برگردم زیرا هراس دارم  صبح شود واهل شام

من را در اینجا دیده و اقدام به کشتنم کنند. راویمی گوید آن شخص به من گفت کمی صبر کن زیرا حضرت موسی بن عمران علیه السلام از خداوند

متعال در خواست نموده که به او اذن زیارت قبر حسینبن علیعلیه السلام را بدهدوحق تعالی به وی اذن دادهلذا وب با هفتاد هزار فرشته از آسمانبه زیر

آمده وهم اکنون در محضر امام علیه السلام بوده وآنجناب را زیارت کرده وانتظار می کشند تا صبح طلوع کرده و به آسمان بروند.

راوی گوید به آن شخص گفتم خدا سلامتت بدارد کیستی؟گفت من از فرشتگانی هستم که مأمور حفاظت و حراست قبر حسین بن علی علیه السلام

وطلب آمرزش برای زوار آن جناب می باشند . پس برگشتم و نزدیک بود به خاطر آنچه از او شنیدهبودم عقلم بپرد وی گوید هنگامیکه صبح

طلوع کرد جلو رفته وکسی حائل و مانع نشد ،پس نزدیکبه قبر شده وسلام نمودم وکشندگان آن حضرت را تفرین کرده ودر همانجا نماز صبح را

به جا آورده و جهت خوف و حراسی که از اهل شام داشتمسریع برگشتم.

 حدیث بیست ونهم :

قولویه رحمة الله ,علیه  می گویدجماعتی از اساتید ،محمد بن یحیی و احمد بنادریس ازحمدان بن سلیمان نیشابوری از عبد الله بت محمد الیمانی ، از

منیع بن حجاج از یونس از صفوان جوان نقل کرد ه اند.که وی گفت : ((وقتی حضرت ابی عبد الله علیه السلام  به حیره تشریف آوردند به من

فرمودند : آیا مایل به زیارت حسین علیه السلام هستی؟عرض کردم :فدایت شوم آیا قبرآن حضرت را زیارت می کنی؟ حضرت فرمودند : چگونه

آ ن را زیارت نکنم حال آنکه آن خداوند متعال هرشب جمعه با فرشتگان انبیاء و اوصیا ء به زمین هبوط کرده واو را زیارت می کنندالبته حضرت

محمد (صل الله علیه وآله ) افضل انبیاء وما افضلاوصیاء هستیم .(طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی انزال رحمت های خاصه

اش بر آن حضرت وزوار ن جانب می باشد سپس صفوان عرضکرد : فدایت شوم ،پس هر شب جمعه قبر آن حضرت را زیارت کرده تا به وسیله

زیارت پرور دگار را کرده باشم.؟. حضرت فرمودند: بلی ، ای صفوان ملازم این باش زیارت قبر حسین علیه السلام را می نویسند واین تفضیلی

است و این تفضیلی است (یعنی قبر امام حسین علیهالسلام این فضیلت را دارد.)

  حدیث سیم :

 (کامل) قاسم بن محمد علی بن ابراهیم از پدرش ،از جدش ،از عبد الله حماد انصاری از عبد اللهبن سنان وی میگوید: از امام صادق علیه السلام

شنیدم که می فرمودند مساحت قبر حسین بن علی علیهاسلام بیست ذراع در بیست ذراع می باشد . این محل باغی است از باغهای بهشت از آنجا

عروج به آسمان صورت می گیرد ، و هیچ فرشته مقربوبنی مرسلی نیست مگر آنکه ذاز حق تعالی در خواست می کند.که به زیارت حسین علیه

السلام برود پس فوجی از آسمان به زمین فرود آمدهوبه زیارت آن حضرت رفته و فوجی به آسمان میروند.

  

حدیث سی و یکم :

 محمد بن حسن بن احمدو غیرش از سعد بن عبد ا للهاز موسی بن عمر از صالح بن سندی جمال از مردی که اهل رقه بود وبه وی ابو مضا می گفتندنقل

کرده که وی گفت : حضرت ابا عبد الله   به  منفرمودند : آیا به زیارت قبر ابا عبد الله حسین علیه السلام می روید فرمودند : آیا با خود سفره ها را

برداشته اید ومی برید ؟ عرض کردم بلی .فرمودند قطعیاست که به زیارت قبور پدران و مادران خود بروید.چنین کاری نمی کنید وی می گوید :عرض

کردم فرمودند : آیا با خود سفره ها را برداشته ایدومی برید ؟ عرض کردم بلی .فرمودند قطعی است که به زیارت قبور پدران و مادران خود

بروید.چنین کاری نمی کنید وی می گوید :عرض کردمچه چیزی بخوریم ؟ حضرت فرموددند نان وشیر وی می گوید : کرام (یعنی عبد الکریم بن عمرو

الخثعمی ) به حضرت کرد :فدایت شوم گروهی به زیارتقبر حضرت حسین بن علی می روند وسفره هایشان را به انواع اطعمه خوش بو و معطر می

نمایند ؟ حضرت فرمودند قطعی و حتمی است که ایشاناگر به زیارت قبور پدرانشان بروند چنین نمی کنند

   حدیث سی ودوّم :

(کامل ) محمد بن احمد بن الحسین می گوید حسن بن علی بن مهزیار از پدرش،از حسین بن سعید ،اززرعه بن محمد حضرمی ،از مفضل بن عمر نقل

کرده که وی گفت : ابو عبد الله فرمودند زیارت برویدبهتر است از اینکه زیارت نروید وزیارت نروید بهتر است از اینکه به زیارت بروید. راویگوید

که حضور مبارکش عرض کردم :((کمر من را شکستید بااین کلام حضرت فرمودند : به خدا قسم یکی از شما وقتی که به زیارت قبر پدرش می رود

غمگین و اندوهناک می رود ولی به زیارت قبرآن حضرت می روید در حالیکه با خود سفره ها می برید، نه این طور نباید به زیارت آن جناب بروید

بلکه زیارتش کنید با حالی افسرده و حزین و گرفته.

 

 

          

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد
طراحی سایت توسط